Sudėtis

  • LIT
  • Sudėtis
  • Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius
Atgal

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriusŽemės ūkio ir miškų mokslų skyrius įkurtas 1995 m., reorganizavus Biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų skyrių. Įkurtojo skyriaus pirmininkais po dvi kadencijas buvo V. Vasiliauskienė ir A. Kusta. Šiuo metu pirmininku yra Z. Dabkevičius. Šiuo metu skyriuje yra 14 LMA tikrųjų narių, 10 narių emeritų ir 8 užsienio nariai (sudėtis); veikia penkios mokslų sekcijos: Agronomijos (pirm. V. Stanys), Miškininkystės (D. Danusevičius).   Zootechnikos ir veterinarinės medicinos (H. Žilinskas), Žemes ūkio ir aplinkos inžinerijos (A. Raila) bei Agrarinės ekonomikos ir sociologijos (Vlada Vitunskienė) ir dvi komisijos: Maisto kokybės ir saugos (P. Viškelis), Dirvožemio mokslo (J. Volungevičius) ir Vandens taryba (A. Povilaitis) (struktūra).

Skyriaus veikla yra sutelkta aktualiausių žemės ūkio ir miškų, maisto, gyvulininkystės ir veterinarijos, aplinkos inžinerijos, augalų ir gyvūnų biologijos bei gretutinių sričių ir krypčių mokslo problemoms spręsti, skatinti mokslo rezultatų sklaidą, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas. Daug dėmesio skiriama tarpinstituciniams, tarpdalykiniams ir tarptautiniams ryšiams, agrarinių mokslų prestižui kelti. Rengiamos tarptautinės ir šalies mokslinės konferencijos, diskusijos, seminarai. Skatinama jaunųjų mokslininkų veikla.

Skyriaus nariai atliko daug reikšmingų mokslinių darbų: L. Kairiūkštis yra produktyvių miško medynų formavimo teorijos, S. Karazija – miškų tipologijos kūrėjai; A. Sliesaravičius – augalų biotechnologinių tyrimų pradininkas šalyje. V. Vasiliauskienė yra pašarinės žolininkystės mokyklos viena kūrėjų, A.Kusta – mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ vienas iniciatorių, Z. Dabkevičius – augalų patologijos mokyklos puoselėtojas. V. Stanys yra sodo augalų, V. Ruzgas – žieminių kviečių, D. Danusevičius – miško augalų genetikos ir selekcijos mokslininkai bei veislių kūrėjai, A. Pliūra – miško augalų genetinės įvairovės tyrėjas. Č. Jukna yra gyvulių, o V. K. Sirvydis – paukščių mitybos modernių technologijų kūrėjai; H. Žilinskas – gyvulių reprodukcinių savybių gerinimo, V. Bižokas – veterinarinės chirurgijos ir limfologijos; A. Sederevičius – galvijų virškinamojo trakto ligų diagnostikos tyrėjai ir mokslo organizatoriai. P. Duchovskis yra augalų ontogenezės, fitofiziologijos, ekofiziologijos mokyklos puoselėtojas; A. Motuzas – Lietuvos dirvožemių tyrėjas ir jų klasifikacijos sudarytojas. A. Povilaitis yra vandens išteklių ir jų naudojimo, o A. Raila – termoenergetinių procesų biotechnologijose tyrėjai; P. Viškelis – inovatyvių biologiškai vertingų augalinės kilmės maisto perdirbimo technologijų ir produktų kūrėjas.

Skyriaus nariai dalyvauja daugelyje tarptautinių ir šalies mokslo programų bei projektų, vykdo kvalifikuotas ekspertizes, kasmet paskelbia po 50–60 mokslinių straipsnių. Skyriaus nariai kasmet išleidžia po 2–3 reikšmingas monografijas, 3–4 knygas ar vadovėlius.

2019 m. veiklos planas