Veikla

Atgal

PMF Lietuvos nacionalinės stipendijos

SVARBI INFORMACIJA

Pranešame, kad 2019 m. rugsėjo mėn. bus skelbiamas kvietimas  Lietuvos jauniesiems mokslininkams ir doktorantams teikti paraiškas Pasaulio mokslininkų federacijos stipendijoms gauti.

_____________________________________________________________________________________

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2013 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 38.
Aktuali redakcija 2016 m. lapkričio 22 d., 2018 m. sausio 23 d.

PASAULIO MOKSLININKŲ FEDERACIJOS LIETUVOS NACIONALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA

1. Ši tvarka nustato Pasaulio mokslininkų federacijos (toliau – PMF) Lietuvos nacionalinių stipendijų (toliau – stipendijų) paskirtį, dydį ir bendruosius skyrimo principus.
2. PMF įkūrė stipendijų programą, suteikiančią galimybę jauniesiems mokslininkams jų gyvenamojoje šalyje vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą vadovaujant geriausiems tos šalies mokslininkams.
3. Lietuvos mokslų akademija (toliau – Akademija) administruoja PMF Lietuvos stipendijų programą.
4. PMF informuoja Akademiją apie galimybę siūlyti Lietuvos jaunųjų mokslininkų kandidatūras PMF stipendijai gauti. Akademija paskelbia šią informaciją visoms Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms.
5. Stipendijos gali būti skiriamos mokslo ir studijų institucijų mokslų daktarams arba doktorantams, kurie vykdo mokslinį darbą vadovaujami darbo vadovo – iškilaus šalies mokslininko.
6. Stipendiato mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15-ka Planetos kritinių sričių ir situacijų. (Žiūrėti Priedą Nr. 1).
7. Stipendijos dydis yra 150 Šveicarijos frankų per mėnesį. Išmokant stipendiją Šveicarijos frankai yra konvertuojami į eurus pagal tos dienos Lietuvos banko nustatytą kursą.
8. Ilgiausias stipendijos gavimo laikotarpis – vieneri metai.
9. Iki paraiškų pateikimo konkursų dalyviai privalo būti dalyvavę pirminiuose mokymuose (mokymai organizuojami paskelbus kvietimą teikti konkursui paraiškas) ir kartu su kitais konkurso dokumentais pateikti ketinimų protokolą (įsipareigojimą) dalyvauti antriniuose mokymuose.
Konkursų dalyviai privalo dalyvauti sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudarys 2 dalys:
1) Pirminiai mokymai (trukmė – 3 val.), skirti techniniam paraiškų pildymui (organizuojami ne vėliau kaip per 3 savaites po kvietimo teikti konkursui paraiškas paskelbimo).
Mokymų temos: pagrindinės kvietimo nuostatos, reikalavimai pareiškėjams, veiklų vykdymo grafikas, paraiškų vertinimo kriterijai, tinkami laukiami rezultatai, partnerių pritraukimas, paraiškų pildymas ir pridedami dokumentai, bei kita.
Paaiškėjus, kad konkurso dalyvis nedalyvavo pirminiuose mokymuose ir/arba kartu su konkurso dokumentais nepateikė ketinimų protokolo dalyvauti antriniuose mokymuose, jo paraiška atmetama ir nenagrinėjama.
2) Antriniai mokymai (trukmė – 5 val.), skirti paraiškų dalykinei daliai, remiantis pateiktų paraiškų analize ir pateikiant rekomendacijas (organizuojami atlikus konkursui pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą).
Mokymų temos: mokslinių tyrimų projektų planavimas ir valdymas, veiklų planavimo principai, idėjos originalumas ir aktualumas, indėlis į mokslo pažangos didinimą, sprendžiant valstybės, visuomenės problemas, rezultatų praktinis taikymas, bendradarbiavimo stiprinimas ir tyrėjų tinklų, plėtojančių projekto veiklas, kūrimas nacionaliniu/tarptautiniu mastu, projekto rezultatų sklaida ir viešinimo galimybės, bei kita.
Jei konkurso dalyviai dėl svarbių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti teikiant paraišką (pavyzdžiui, sunkios traumos, ligos, iš anksto suplanuotos komandiruotės ir kita) negali dalyvauti antriniuose mokymuose ir pateikia tai įrodančius dokumentus, jie gali būti atleisti nuo antrinių mokymų.
10. Kandidatas turi pateikti šių dokumentų originalus ir elektronines versijas:
10.1. Užpildytą oficialią PMF prašymo stipendijai gauti formą;
10.2. Trumpą iškilaus mokslininko – darbo vadovo gyvenimo aprašymą (CV) nurodant tikslų jo darbo adresą;
10.3. Trumpą numatomų mokslinių tyrimų apimties ir metodologijos anotaciją, pasirašytą darbo vadovo ir kandidato (būtina nurodyti darbo pavadinimą ir vieną iš 15-kos PMF išskirtų Planetos kritinių sričių ir situacijų);
10.4. Dviejų iškilių mokslininkų rekomendacijas, kurios rašomos PMF prezidento prof. Antonino Zichichi vardu;
10.5. Kandidato gyvenimo aprašymą (CV).
10.6. Visi nurodyti dokumentai pateikiami anglų kalba ir pristatomi Akademijai.
11. Akademija įvertina pateiktų dokumentų tinkamumą, organizuoja kandidatų atranką ir persiunčia atrinktų kandidatų dokumentus PMF vadovybei Šveicarijoje.
12. PMF apsvarsto Akademijos atsiųstus dokumentus ir praneša Akademijai sprendimą dėl PMF nacionalinės stipendijos skyrimo.
13. Jeigu stipendijos prašymui yra pritarta, PMF stipendijos pinigus perveda Akademijai. Pastaroji išmoka numatytą stipendijos sumą kas du mėnesiai. Stipendiatas (kartu su darbo vadovu) pateikia šešių mėnesių tarpinę ataskaitą ir baigiamąją ataskaitą stipendijos mokėjimo pabaigoje.
14. Konkursų laimėtojai paraiškose aprašytus projektus turi vykdyti 12 mėn. nuo konkurso
rezultatų paskelbimo.
15. Stipendiatas visose su šia stipendijos gavimo moksline veikla susijusiose publikacijose turi nurodyti PMF paramą.

Penkiolika Planetos kritinių sričių ir situacijų, kurias išskyrė Pasaulio mokslininkų federacija

Vanduo, Dirva, Maistas, Energija, Tarša, Plėtros ribos, Klimato pokyčiai, Globali planetos stebėsena, Kovinių raketų paplitimas ir gynyba, Mokslas ir technologijos besivystančioms šalims, Organų transplantacija, Medicina ir biotechnologijos, Kultūrinė tarša, Apsisaugojimas nuo kosminių objektų, Karinių išteklių konversija.Failas atsisiųsti