ES SF projektai

Atgal

Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas

  
Projekto tikslas – siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Tai tęstinis projektas, kuris savo tikslu ir veiklomis panašus į 2010–2014 m. LMA kartu su partneriais vykdytą projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“. 

Projekto trukmė – 3 metai (iki 2019 m. gegužės 20 d.)
Projekto vertė – 1.303.290,00 Eur
Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir tyrėjai, įskaitant periodinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narius, recenzentus, taip pat – dėstytojus, įvairių pakopų studentus. 

Projekto veiklos ir laukiami rezultatai. Įgyvendinant projektą bus leidžiami 47 aukščiausio mokslinio lygio ir reikšmingiausi Lietuvos periodiniai mokslo leidiniai (iš viso bus išleisti jų 426 numeriai), kuriuos atrinko Lietuvos mokslų akademijos, LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija. Atrinkti leidiniai yra iš įvairių mokslo sričių: 4 – biomedicinos, 2 – žemės ūkio, 6 – fizinių, 18 – humanitarinių, 15 – socialinių ir 2 – technologijos mokslų. Siekiant užtikrinti leidinių turinio kokybę ir originalumą, bus atliekamos straipsnių kokybės, originalumo ir autorystės patikros. 

Tikimasi, kad Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, turėdami palankias sąlygas periodiniuose mokslo leidiniuose skleisti tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, susipažinti su kitų mokslininkų veikla, pagerins savo kompetencijas, sustiprins bendradarbiavimą su kitais mokslininkais, įsitrauks į mokslines diskusijas, bendrus projektus ir tokiu būdu prisidės prie mokslo ir technologijų pažangos. 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (www.esinvesticijos.lt).
 
 
 
Asmenys ryšiams: 
Projekto vadovė Greta Tumkevičienė, tel. 8 646 00818, el. p. g.tumkeviciene@lma.lt 
Projekto vadybininkė Valerija Paškauskienė, tel. 8 608 17888, el. p. v.paskauskiene@lma.lt
Projekto finansininkė Daiva Vailionienė, tel. 8 699 36779, el. p. d.vailioniene@lma.lt