Veikla

Atgal

LR Prezidentų vardinės stipendijos

LR Prezidentų vardinių stipendijų tikslas – pagerbti Lietuvos Respublikos Prezidentus, skatinti studentus siekti labai gerų studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti mokslinėje, meninėje  ir visuomeninėje veikloje.
 
LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir (arba) meninėje veikloje visų (valstybinių ir nevalstybinių)  aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams. Jas kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras.

Pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, o magistrantūros studijų studentams – 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos. Vientisųjų studijų studentams gali būti skiriamos 5 ar 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, atsižvelgiant į tai, kuriame kurse yra studentas. 

Siūlant kandidatą į vardinę stipendiją, pateikiama informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose. 

Lietuvos mokslų akademija savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į vardines stipendijas ir kasmet iki birželio 15 dienos teikia švietimo ir mokslo ministrui siūlymus dėl vardinių stipendijų skyrimo.

Vardinės stipendijos skiriamos kasmet Lietuvos Respublikos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams vieniems studijų metams ir mokamos nuo studijų metų pradžios.
_______________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatai. Plačiau

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 241 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų įsteigimo“ pakeitimo. Plačiau

Kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardines stipendijas LMA konkurso ir atrankos komisijų darbo reglamentas. PlačiauAtsisiųsti dokumentus