Veikla

Atgal

LMA mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondas

Lietuvos mokslų akademijos mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondas (LMA MTTB labdaros ir paramos fondas) įkurtas 2010 m. kovo 5 d. Jo tikslas – labdaros ir paramos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims moksliniams tyrimams ir tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti. 
 

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO LABDAROS IR PARAMOS FONDO ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslų akademijos mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondas (toliau – fondas) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2. Fondas veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.
3. Fondo pavadinimas: Lietuvos mokslų akademijos mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondas.
4. Fondo teisinė forma: labdaros ir paramos fondas.
5. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Fondo veiklos laikotarpis neribotas.
7. Fondas turi sąskaitą banke.

 

II. FONDO VEIKLOS TIKSLAI

8. Fondo tikslas – labdaros ir paramos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims moksliniams tyrimams ir tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti.

 

III. FONDO DALININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Fondo dalininkas turi teisę:
9.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime;
9.2. susipažinti su fondo dokumentais ir gauti visą fondo turimą informaciją apie jo veiklą;
9.3. bet kada išstoti iš fondo. Tokiu atveju dalininko įnašai ar kitaip fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
9.4. jeigu dalininkas yra vienas asmuo, jis gali atsisakyti dalininko statuso ir dalininko teises suteikti rėmėjui (rėmėjams);
9.5. kitas teisės aktuose ir fondo įstatuose nustatytas teises.
10. Fondo dalininkas turi šias pareigas:
10.1. vykdyti dalininkų susirinkimų, valdybos, fondo pirmininko sprendimus;
10.2. laikytis šių fondo įstatų;
10.3. skirti fondui materialinė paramą ar teikti fondui nemokamas paslaugas.

 

IV. DALININKŲ IŠSTOJIMO (PAŠALINIMO) IR STEIGĖJO TEISIŲ SUTEIKIMO RĖMĖJAMS TVARKA

11. Fondo dalininkai, nevykdę įsipareigojimų, nustatytų šiais įstatais, gali būti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu pašalinti iš fondo dalininkų.
12. Fondo rėmėjams, aktyviai skiriantiems fondui lėšų, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu gali būti suteiktos fondo dalininko teisės.

 

V. FONDO ORGANAI

13. Fondo organai yra šie:
13.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;
13.2. valdyba.
13.3. fondo pirmininkas.

 

VI. VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO TVARKA IR JO KOMPETENCIJA

14. Visuotinis dalininkų susirinkimas:
14.1. keičia fondo įstatus;
14.2. keičia fondo buveinės adresą;
14.3. priima sprendimus dėl dalininkų pašalinimo iš fondo;
14.4. priima sprendimus dėl dalininko teisių suteikimo rėmėjams;
14.5. renka valdybos narius, revizorių, skiria fondo pirmininką ir juos atšaukia, nustato revizoriaus atlyginimą;
14.6. tvirtina fondo finansinę metinę atskaitomybę;
14.7. priima sprendimą dėl fondo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
14.8. priima sprendimą dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
15. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą tai nepriskirta kitų fondo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
16. Visuotinis dalininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems fondo organams spręsti visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus šių įstatų 14.5 ir 14.8 punktuose numatytus atvejus.
17. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi fondo dalininkai. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą. Jeigu dalininkas negali dalyvauti susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį susirinkime ir atlikti kitus veiksmus.
18. Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis fondo organas. Jeigu fondo dalininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilygsta visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
19. Fondo valdymo organų nariai, jeigu jie nėra fondo dalininkai, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės.
20. Eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas turi būti sušauktas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jei pareikalauja sušaukti revizorius, valdyba, fondo pirmininkas ar ne mažiau kaip pusė dalininkų. Visuotinį dalininkų susirinkimą organizuoja pirmininkas. Visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkėje nurodoma susirinkimo data, laikas, vieta, svarstomi klausimai, pranešėjai. Darbotvarkė dalininkams gali būti pateikiama faksu, paštu, elektroniniu paštu arba įteikiama asmeniškai.
21. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 fondo dalininkų. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 14.1 ir 14.7 punktuose nurodytus sprendimus, ir tuo atveju kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių fondo dalininkų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 14.1 ir 14.7 punktuose nurodytiems visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių fondo dalininkų balsų.
22. Jeigu visuotiniame dalininkų susirinkime nėra kvorumo, per 1 mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo į susirinkimą atvykusių dalininkų skaičiaus.
23. Visuotiniai dalininkų susirinkimai ir valdybos posėdžiai protokoluojami.

 

VII. VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

24. Fondo valdyba yra kolegialus fondo valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis dalininkų susirinkimas. Valdybos nariais gali būti fiziniai 
asmenys – fondo nariai ir fondo dalininkų – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Renkant valdybos narius, fondo dalininkas turi tiek balsų, kiek pasiūlyta kandidatų į valdybą. Valdybos nariais laikoma išrinkti tie asmenys, už kuriuos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių fondo dalininkų balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos nariai turi lygias teises. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
25. Jeigu fondo dalininkas – valdybos narys pašalinamas iš fondo dalininkų, tai jis turi būti atšaukiamas ir iš valdybos narių.
26. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus apie tai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų raštu įspėjęs valdybos pirmininką.
27. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos.
28. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.
29. Valdybos funkcijos:
29.1. rengia ir pateikia visuotiniam dalininkų susirinkimui fondo veiklos ataskaitą šių įstatų 20 punkte nustatytu laiku;
29.2. skirsto fondo lėšas labdarai ir paramai;
29.3. tvirtina turtinių įnašų įvertinimą;
29.4. analizuoja fondo veiklos rezultatus ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui;
29.5. analizuoja pajamų ir išlaidų sąmatas;
29.6. analizuoja revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
29.7. nustato fondo valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
29.8. skiria ir atleidžia vyriausiąjį finansininką (buhalterį);
29.9. svarsto fondo įstatų pakeitimus ir teikia juos tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui;
29.10. įgyvendina visuotinių dalininkų susirinkimų sprendimus;
29.11. priima kitus Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondo įstatyme, šiuose įstatuose ir visuotinio dalininkų susirinkimo priskirtais valdybos kompetencijai klausimais sprendimus.
30. Valdybos nariai atsako už savo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.
31. Finansinių metų veiklos atskaita yra vieša.
32. Fondo veiklos atskaitoje turi būti nurodyta:
32.1. informacija apie fondo veiklą įgyvendinant šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
32.2. fondo dalininkų skaičius finansinių metų pabaigoje;
32.3. metinė finansinė atskaitomybė;
32.4. samdomų fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
32.5. kita informacija, kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
33. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas.
34. Fondo valdybos posėdžiai šaukiami ne mažiau kaip keturis kartus per metus.
35. Fondo valdybos nutarimus pasirašo fondo valdybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
36. Neeilinis fondo valdybos posėdis gali būti sušauktas tuo atveju, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 fondo valdybos narių arba fondo pirmininkas.
37. Fondo valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 fondo valdybos narių.
38. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

 

VIII. FONDO PIRMININKAS

39. Fondo veiklą organizuoja ir jai vadovauja fondo vadovas – pirmininkas, renkamas 4 metų laikotarpiui. Pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. Fondo pirmininku negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
40. Fondo pirmininką renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, tvirtina pareiginius nuostatus (jei jie sudaromi), skatina jį ir skiria nuobaudas fondo visuotinis dalininkų susirinkimas.
41. Fondo pirmininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Fondo įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais (jei jie sudaromi).
42. Fondo pirmininkas organizuoja kasdieninę fondo veiklą, priima į darbą ir atleidžia Fondo darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
43. Fondo pirmininkas veikia fondo vardu, sudaro sandorius ir vienasmeniškai atstovauja Fondo interesus Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą; atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, tinkamą dokumentų bei informacijos pateikimą dalininkams, atsako už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą bei jo organizavimą; atlieka kitas funkcijas neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir šiems įstatams.
44. Fondo pirmininkas gali suteikti įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

IX. FONDO PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ BEI TURTO NAUDOJIMAS

45. Fondo pajamų šaltiniai gali būti:
45.1. dalininkų įnašai;
45.2. rėmėjų dovanotos lėšos ir turtas;
45.3. piniginiai ir turtiniai palikimai fondui pagal testamentą;
45.4. kredito įstaigos palūkanos, gaunamos už fondo lėšas;
45.5. pinigai skirti tiksliniams projektams ir programoms iš analogiškų fondų;
45.6. kitos teisėtai gautos negrąžintinos lėšos.
46. Fondo lėšos naudojamos tik šiuose įstatuose numatytais tikslais.
47. Fondas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Fondas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Fondas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu fondo įstatuose yra nustatyta.
48. Fondas atsisako priimti iš potencialių rėmėjų lėšas ar turtą, jeigu tuo naudodamiesi rėmėjai ar jų grupė gali daryti įtaką fondo veiklai savo ar kitų asmenų naudai.
49. Fondo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik šiuose įstatuose numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu fondas privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip fondas vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.
50. Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.

 

X. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

51. Finansiniams metams pasibaigus, bet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, fondas privalo atlikti finansinės veiklos patikrinimus ir pateikti visuotiniam dalininkų susirinkimui kiekvienų praėjusių metų fondo veiklos ataskaitą. Patikrinimus atlieka išrinktas revizorius. Revizoriumi gali būti fizinis asmuo arba juridinis asmuo, bet ne steigėjas ar dalininkas ir ne valdymo organo narys ar fondo darbuotojas. Si ataskaita yra vieša.
52. Revizorius privalo:
52.1. tikrinti fondo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;
52.2. dalininkų susirinkimo ir valdymo organo pavedimu atlikti fondo finansinės veiklos patikrinimus;
52.3. artimiausiame visuotiniame dalininkų susirinkime ar valdymo organo posėdyje pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
53. Fondo valdymo organai privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.
54. Už darbą revizoriui fondas gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
55. Fondas neturi filialų ir atstovybių ir jų nesteigia.

 

XI. FONDO PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

56. Fondo pranešimai, dokumentai ir kita informacija, su kuriais turi susipažinti dalininkai, siunčiami dalininkams šių įstatų 20 punkte nustatyta tvarka.
57. Su fondo veiklos atskaita kiekvieno fizinio ar juridinio asmens pareikalavimu fondas sudaro sąlygas fondo buveinėje fondo darbo valandomis jam susipažinti arba išsiunčiama registruotu laišku ar įteikiama pasirašytinai. Informacija reikalavimą pateikusiam asmeniui pateikiama neatlygintinai.
58. Fondo pranešimai ir kita informacija, kurią fondas privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais ir tvarka skelbiami viešai spaudoje (pasirinktinai dienraštyje „Lietuvos žinios“, „Respublika“ arba „Lietuvos Rytas“), arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais.
59. Vieši pranešimai skelbiami pasirinktinai dienraštyje „Lietuvos žinios“, „Respublika“ arba „Lietuvos Rytas“.

 

XII. FONDO REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR PABAIGOS TVARKA

60. Fondas pertvarkomas ir pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
61. Tuo pačiu metu fondas negali būti reorganizuojamas ir pertvarkomas.
62. Fondas negali būti pertvarkomas į politinę partiją ar politinę organizaciją.
63. Likęs fondo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir fondo dalininkų reikalavimus dėl fondo turto dalies, neviršijančios dalininko įnašo į fondą, iki fondo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams, kuriuos nustato fondo visuotinis dalininkų susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti fondą.
64. Be kitų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondo įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytų pareigų, fondo likvidatorius privalo:
64.1. viešai paskelbti šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje apie fondo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti fondą bei duomenis apie likvidatorių;
64.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
64.3. perduoti likusį turtą šių įstatų nustatyta tvarka;
64.4. sudaryti fondo likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
64.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
64.6. pateikti juridinių asmenų registrui fondo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus fonui išregistruoti.

 

XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

65. Fondo įstatai keičiami fondo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Priėmus sprendimą pakeisti, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas. Įstatus pasirašo fondo pirmininkas ar visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
66. įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

Įstatai pasirašyti Vilniuje 2010 metų vasario 11 dieną.
Įgaliotas asmuo Valdemaras Razumas

Lietuvos mokslų akademijos mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondas